جدول‌ وزنی اشتال میلگرد

قطر mm سطح مقطع cm2 U2 cm2/m وزن یک متر kg/m W1 cm3
10 0.785 314 0.617 0.098
12 1.13 377 0.888 0.170
13 1.33 408 1.04 0.216
14 1.54 440 1.21 0.269
15 1.77 471 1.39 0.331
16 2.01 503 1.58 0.402
18 2.54 565 2.00 0.573
19 2.84 597 2.23 0.673
20 3.14 628 2.47 0.785
22 3.80 691 2.98 1.05
24 4.52 754 3.55 1.36
25 4.91 785 3.85 1.53
26 5.31 817 4.17 1.73
27 5.73 848 4.49 1.93
28 6.16 880 4.83 2.16
30 7.07 942 5.55 2.65
32 8.04 1010 6.31 3.22

وزن میلگرد کارخانه سایز ۸ سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
آذر فولاد امین ۴.۴۱ ۷ ۱۰.۱۳ ۱۳.۹ ۱۸.۱۳ ۲۳ ۲۸.۳ ۳۴.۲ ۴۴.۶ ۵۶ ۷۳.۱
آریان فولاد ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۲۳ ۳۰
ارگ تبریز ۱۴.۵ ۱۸.۵ / ۱۹ ۲۳ / ۲۴ ۲۹.۵ ۳۵ / ۳۵.۵
الیگودرز کلاف ۵۰۰ کلاف ۵۰۰ کلاف ۵۰۰
امیرکبیر خزر ۱۰.۷ / ۱۱.۱ ۱۳.۷ / ۱۴.۲ ۱۸ / ۱۸.۵ ۲۴ ۲۸ / ۲۹
اهواز ۴.۵ ۱۰.۵ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰
حسن رود ۴.۷ ۶.۹ ۱۰ ۱۳.۷ ۱۸ ۲۲.۹ ۲۹.۶
دماوند ۱۷ / ۱۸
ذوب آهن اصفهان ۴.۷۴ ۷.۳۹۲ ۱۰.۶۵۶ ۱۴.۵۲ ۱۸.۹۶ ۲۴ ۲۹.۶۴ ۳۵.۷۶ ۴۶.۲ ۵۷.۹۶ ۷۵.۷۲
سیرجان ۱۰ / ۱۰.۵ ۱۳ / ۱۳.۴ ۱۷.۵ ۲۲.۵
شاهرود ۱۸ / ۱۹.۵ ۲۴ / ۲۵ ۲۹.۵ / ۳۱
شاهین بناب ۴.۴۴ / ۴.۶۶ ۷.۰۷ / ۷.۳۱ ۱۰.۱۹ / ۱۰.۵۴ ۱۳.۸۸ / ۱۴.۳۶ ۱۸.۲۹ / ۱۸.۷۷ ۲۳.۱۶ / ۲۳.۷۶ ۲۸.۶۰ / ۲۹.۳۵ ۳۴.۵۰ / ۳۵.۴۱ ۴۴.۷۵ / ۴۵.۵۷ ۵۵.۹۲ / ۵۷.۳۹ ۷۳.۰۵ / ۷۴.۹۸
شمس تهران ۹.۵ / ۱۰
شیراز کلاف ۳۲۰ کلاف ۳۲۰ کلاف ۳۲۰ کلاف ۳۲۰
میانه ۱۴.۵ ۱۹ ۲۴ ۲۹.۵ ۳۶ ۴۶.۵
نیشابور ۱۴.۲ / ۱۴.۶ ۱۸.۸ / ۱۹.۲ ۲۴ / ۲۴.۴ ۲۹ / ۲۹.۴ ۳۶ / ۳۶.۴ ۴۶.۸ / ۴۷.۲ ۵۷.۸ / ۵۸.۵
وزن میلگرد ظفر بناب ۴.۲ ۶.۲ ۱۰.۲ ۱۳.۶ ۱۷.۳ ۲۲.۱ ۲۸ ۳۵.۵ ۴۵.۹
کاوه تیکمه داش ۴.۵۹۶ ۷.۲۸۴ ۱۰.۱۵۲ ۱۳.۸۶ ۱۸.۹۶ ۲۳.۲۸ ۲۸.۴ ۳۴.۴۱ ۴۴.۸۸ ۵۶.۸۸ ۷۴.۴
کرمان ۱۹
کویر کاشان ۷.۵ ۱۱ ۱۴.۸ ۱۹.۲ ۲۴.۶ ۳۰ ۳۶ ۴۶.۴ ۵۸.۵ ۷۶