شماره‌های تماس:

فرمول محاسبه جدول وزنی نبشی

 فرمول محاسبه وزن نبشی هم مانند فرمول محاسبه وزن ناودانی بوده و برای یک نبشی سایز ۶ به شرح زیر است.
طول نبشی (بر حسب متر) × وزن یک متر نبشی بر اساس ابعاد از جدول اشتال= وزن نبشی
مثال: ۱۲ متر × ۲.۸۶ کیلوگرم (وزن یک متر از جدول اشتال نبشی، برای سایز ۶)= ۳۴.۳۲ کیلوگرم 

جدول وزن نبشی ۶ و ۱۲ متری + جدول اشتال نبشی

 
وزن شاخه 12 متری KG وزن شاخه 6 متری KG سایز نبشی CM
18 9 3
28 14 4
44 22 5
64 32 6
112 56 8
180 90 10
140 120 12
380 190 15