جدول وزن میلگرد

نحوه محاسبه وزن میلگرد

با استفاده از فرمول زیر به راحتی میتوان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.

formul milgerd

وزن هر شاخه میلگرد 12 متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه شده است.

وزن میلگرد 12 متری

سایز میلگرد (mm)وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg)
3696